ยินดีต้อนรับ...เข้าสู่เว็บไซต์บ้านหมอกตะวัน

"ล่องแพ"

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

ล่องแพ 1 วัน 1 คืน 1,00บาท /คน อาหาร 3 มื้อ


วันแรก พักหมอกตะวัน 1 คืน

  เวลา 10.00 น. ถึงเมืองคอง เก็บสัมภาระที่ไม่ใช้ไว้บนบ้านล่องแพ 
  เวลา 11.00 น. ถึงลงแพไม้ไผ่ ล่องไปตามสายน้ำแม่แตง ผ่านธรรมชาติสวยงาม
  เวลา 12.00 น. ถึงจุดจอดแพ พักรับประทานอาหารมื้อเที่ยง
  เวลา 13.00 น. ล่องแพต่อ
  เวลา 15.00 น. เดินทางกลับมาที่แคมป์